Records with no audio file

Publié
238_8 Ephippiger terrestris Oui
92_22 Enyaliopsis carolinus Oui
101_6_Metrioptera bicolor Oui
102_8_Metrioptera bicolor Oui
103_1_Metrioptera roeselii Oui
103_2_Chorthippus albomarginatus Oui
103_3_Chorthippus albomarginatus Oui
103_3_Chorthippus apricarius Oui
103_4_Chorthippus albomarginatus Oui
103_5_Chorthippus albomarginatus Oui
103_6_Chorthippus apricarius Oui
103_6_Chorthippus mollis Oui
103_7_Chorthippus mollis Oui
103_8 Omocestus haemorrhoidalis Oui
103_9_Oecanthus pellucens Oui
104_1a_Platycleis montana Oui
104_1b_Platycleis montana Oui
104_2a_Platycleis montana Oui
105_1_Chorthippus biguttulus Oui
105_2_Ephippiger sp. Oui
105_3A_Ephippiger ephippiger Oui
105_3B_Ephippiger ephippiger Oui
105_3C_Ephippiger ephippiger Oui
105_4_Chorthippus apricarius Oui
106_1_Chorthippus brunneus and brunneus puattive hybrid Oui
106_2a_Antaxius pedestris Oui
106_2b_Antaxius pedestris Oui
106_2c_Antaxius pedestris Oui
106_2d_Antaxius pedestris Oui
106_2e_Antaxius pedestris Oui
106_2f_Antaxius pedestris Oui
106_2g_Antaxius pedestris Oui
106_2h_Antaxius pedestris Oui
106_2i_Antaxius pedestris Oui
109_1_Acheta domesticus Oui
109_2_Chorthippus apricarius Oui
109_5_Gomphocerus sibiricus Oui
109_6_Gomphocerippus rufus Oui
109_7_Omocestus haemorrhoidalis Oui
109_8_Chorthippus biguttulus Oui
114 Chorthippus parallelus Oui
115_Chorthippus brunneus Oui
116_a_Metrioptera roeselii Oui
116_b_Metrioptera Roeselii Oui
119 Stenobothrus stigmaticus Oui
12_2_Diogena fausta Oui
120 Myrmeleotettix maculatus Oui
120_1_Myrmeleotettix maculatus Oui
120_2_Myrmeleotettix maculatus Oui
121 Stenobothrus stigmaticus Oui
122_Teleogryllus xanthoneurus Oui
123 Gomphocerippus rufus Oui
124_Gryllotalpa orientalis Oui
126_a_Decticoides brevipennis Oui
126_b_Decticoides brevipennis Oui
127_Gryllus bimaculatus Oui
128_1_Gryllus bimaculatus Oui
129_2 Chorthippus vagans Oui
129_3 Stauroderus scalaris Oui
129_4 Stauroderus scalaris Oui
130_1 Stauroderus scalaris Oui
130_2 Stauroderus scalaris Oui
130_3 Chorthippus apricarius Oui
130_5 Chrysocharon dispar Oui
130_5_Metrioptera bicolor Oui
130_6 Chorthippus apricarius Oui
130_8_Ephippiger ephippiger Oui
131_1a_Ephippiger ephippiger Oui
131_1b_Ephippiger ephippiger Oui
131_2_Ephippiger ephippiger Oui
131_3_Ephippiger ephippiger Oui
131_4_Ephippiger ephippiger Oui
131_5_Metrioptera bicolor Oui
132_1_Metrioptera roeselii Oui
132_2 Stethophyma grossum Oui
132_3 Stethophyma grossum Oui
132_4_Metrioptera saussuriana Oui
132_5_Metrioptera saussuriana Oui
132_6_Metrioptera saussuriana Oui
132_7_Metrioptera saussuriana Oui
132_8_Metrioptera saussuriana Oui
133_4_Platycleis albopunctata Oui
133_6_Pholidoptera griseoaptera Oui
135_1_Ephippiger ephippiger Oui
137_1_Platycleis falx Oui
137_2a_Platycleis Sabulosa Oui
137_2b_Platycleis Sabulosa Oui
137_3 Dociostaurus jagoi occidentalis (PT) Oui
137_4_Platycleis sepium Oui
137_5_Platycleis_sepium Oui
137_6_Ephippiger ephippiger Oui
143_1_Gryllus campestris Oui
143_2_Gryllus campestris Oui
144_Gryllus campestris Oui
145_10 Chorthippus vagans vagans Oui
146_Metrioptera brachyptera Oui
147_A_Conocephalus dorsalis Oui
147_B_Conocephalus dorsalis Oui
148_Metrioptera bicolor Oui
149_a_Metrioptera saussuriana Oui
149_b_Metrioptera saussuriana Oui
151 Chrysocharon dispar Oui
152_1 Chorthippus vagans Oui
152_2 Chorthippus vagans Oui
153 Ephippiger terrestris Oui
153_a_Ephippiger terrestris Oui
153_b_Ephippiger terrestris Oui
153_c_Ephippiger terrestris Oui
153_d_Ephippiger terrestris Oui
154 Chorthippus dorsatus Oui
155_1_Ephippiger ephippiger Oui
156 Stethophyma grossum Oui
156_1a_Stethophyma grossum Oui
156_1b_Stethophyma grossum Oui
156_1c_Stethophyma grossum Oui
156_1d_Stethophyma grossum Oui
157 Conocephalus discolor Oui
157_b_Conocephalus discolor Oui
157_c_Conocephalus discolor Oui
157_d_Conocephalus discolor Oui
157_e_Conocephalus discolor Oui
157_f_Conocephalus discolor Oui
158_a_Platycleis albopunctata Oui
158_b_Platycleis albopunctata Oui
158_c_Platycleis albopunctata Oui
159_Pholidoptera griseoaptera Oui
162_2_Chorthippus yersini Oui
162_3_Chorthippus yersini Oui
163_Euchorthippus pulvinatus elegantulus Oui
166_1a_Platycleis albopunctata Oui
166_1b_Platycleis albopunctata Oui
166_2a_Platycleis albopunctata Oui
166_2b_Platycleis albopunctata Oui
166_2c_Platycleis albopunctata Oui
166_2d_Platycleis albopunctata Oui
166_2e_Platycleis albopunctata Oui
167 Omocestus rufipes Oui
167_1_Omocestus rufipes Oui
168 Omocestus viridulus Oui
168_b Omocestus viridulus Oui
168_c Omocestus viridulus Oui
168_d_Omocestus viridulus Oui
169_a_Tettigonia viridissima Oui
169_b_Tettigonia viridissima Oui
169_c_Tettigonia viridissima Oui
169_d_Tettigonia viridissima Oui
169_e_Tettigonia viridissima Oui
169_f_Tettigonia viridissima Oui
169_g_Tettigonia viridissima Oui
169_h_Tettigonia viridissima Oui
169_i_Tettigonia viridissima Oui
170_1A_Conocephalus carbonarius Oui
170_1B_Conocephalus carbonarius Oui
170_1C_Conocephalus carbonarius Oui
170_1D_Conocephalus carbonarius Oui
170_1E_Conocephalus carbonarius Oui
170_1F_Conocephalus carbonarius Oui
170_1G_Conocephalus carbonarius Oui
170_1H_Conocephalus carbonarius Oui
170_1I_Conocephalus carbonarius Oui
173_c_Platycleis albopunctata Oui
176 Stenobothrus nigromaculatus Oui
176_b_ Stenobothrus nigromaculatus Oui
176_c_ Stenobothrus nigromaculatus Oui
177 Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_b Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_c_Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_d_Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_e_Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_f_Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_g_Omocestus haemorrhoidalis Oui
177_h_Omocestus haemorrhoidalis Oui
179_1 Chorthippus parallelus parallelus Oui
179_2 Chorthippus parallelus parallelus Oui
179_3 Chorthippus vagans Oui
179_4 Chorthippus vagans Oui
179_5 Chorthippus parallelus parallelus Oui
179_6 Euchorthippus elegantulus Oui
179_6_Euchorthippus pulvinatus Oui
179_7 Omocestus rufipes Oui
179_8a_Platycleis affinis Oui
179_8b_Platycleis affinis Oui
179_8c_Platycleis affinis Oui
179_9_Euchorthippus pulvinatus Oui
179_96 Euchorthippus elegantulus Oui
18_1_Gryllotalpa vineae Oui
180_1 Euchorthippus elegantulus Oui
180_1 Euchorthippus pulvinatus Oui
180_10_Platycleis affinis Oui
180_2 Euchorthippus elegantulus Oui
180_2 Euchorthippus pulvinatus Oui
180_3 Euchorthippus declivus Oui
180_4 Euchorthippus pulvinatus Oui
180_5 Chorthippus parallelus parallelus Oui
180_6_Ruspolia nitidula Oui
180_7_Conocephalus discolor Oui
180_8 Euchorthippus pulvinatus Oui
180_9_Conocephalus discolor Oui
181_1_Platycleis albopunctata Oui
181_10 Chorthippus parallelus parallelus Oui
181_11 Stauroderus scalaris Oui
181_2_Platycleis albopunctata Oui
181_3_Ephippiger ephippiger Oui
181_4 Stenobothrus lineatus Oui
181_5 Stenobothrus lineatus Oui
181_6_Decticus verrucivorus Oui
181_7 Gomphocerus sibiricus Oui
181_8 Gomphocerus sibiricus Oui
181_9_Chorthippus biguttulus Oui
182_1 Chorthippus parallelus parallelus Oui
182_2_Chorthippus biguttulus Oui
182_3_Chorthippus biguttulus Oui
182_4 Chorthippus parallelus parallelus Oui
182_5 Chorthippus parallelus parallelus Oui
182_6 Chorthippus parallelus erythropus Oui
182_7 Chorthippus parallelus erythropus Oui
182_8 Chorthippus parallelus erythropus Oui
182_9_Nemobius sylvestris Oui
183_1 Chorthippus parallelus parallelus Oui
183_2 Omocestus rufipes Oui
183_3_Ephippiger ephippiger Oui
183_3_Ephippiger ephippiger Oui
183_4 Chorthippus parallelus erythropus Oui
183_5 Chorthippus parallelus erythropus Oui
183_6a_Ephippiger cunii Oui
183_6b_Ephippiger cunii Oui
183_7a_Ephippiger cunii Oui
183_7b_Ephippiger cunii Oui
183_8 Stenobothrus nigromaculatus Oui
185_2 "Mole Cricket" Oui
185_4_Oecanthus Oui
185_5_"Cricket" Oui
185_6_"Cricket" Oui
185_7 "Mole Cricket" Oui
186_1_Pseudorhynchus lessonii Oui
192_5_Eucorthippus ?declivus Oui
192_6_Eucorthippus pulvinatus Oui
193_2_Euchorthippus pulvinatus Oui
193_3_Euchorthippus declivus Oui
1a: 15/07/16: 1800: Rock Landing: 2 Oui
1a: 25/06/16: 1800: Kabocalli: 4 Oui
1b: 15/07/16: 1900: Rock Landing: 2 Oui
1b: 25/06/16: 1900: Kabocalli: 4 Oui
1c: 15/07/16: 2000: Rock Landing: 2 Oui
1c: 25/06/16: 2000: Kabocalli: 4 Oui
1d: 15/07/16: 2100: Rock Landing: 2 Oui
1d: 25/06/16: 2100: Kabocalli: 4 Oui
1e: 15/07/16: 2200: Rock Landing: 2 Oui
1e: 25/06/16: 2200: Kabocalli: 4 Oui
1f: 15/07/16: 2300: Rock Landing: 2 Oui
1f: 25/06/16: 2300: Kabocalli: 4 Oui
1g: 16/07/16: 0000: Rock Landing: 2 Oui
1g: 26/06/16: 0000: Kabocalli: 4 Oui
1h: 16/07/16: 0100: Rock Landing: 2 Oui
1h: 26/06/16: 0100: Kabocalli: 4 Oui
1i: 16/07/16: 0200: Rock Landing: 2 Oui
1i: 26/06/16: 0200: Kabocalli: 4 Oui
1j: 16/07/16: 0300: Rock Landing: 2 Oui
1j: 26/06/16: 0300: Kabocalli: 4 Oui
1k: 16/07/16: 0400: Rock Landing: 2 Oui
1k: 26/06/16: 0400: Kabocalli: 4 Oui
1l: 16/07/16: 0500: Rock Landing: 2 Oui
1l: 26/06./16: 0500: Kabocalli: 4 Oui
200 Chorthippus jacobsi Oui
201_a_Arcyptera tornosi Oui
201_b_Arcyptera tornosi Oui
201_c_Arcyptera tornosi Oui
201_d_Arcyptera tornosi Oui
201_e_Arcyptera tornosi Oui
201_f_Arcyptera tornosi Oui
201_g_Arcyptera tornosi Oui
201_h_Arcyptera tornosi Oui
201_i_Arcyptera tornosi Oui
201_j_Arcyptera tornosi Oui
201_k_Arcyptera tornosi Oui
202_1_Cyphoderris_monstrosa Oui
202_2_Cyphoderris strepitans Oui
202_3_Cyphoderris buckelli Oui
203_a_Ephippiger cunii Oui
203_b_Ephippiger cunii Oui
208_c_Ephippiger ephippiger Oui
208_d_Ephippiger ephippiger Oui
208_e_Ephippiger ephippiger Oui
209 Euchorthippus elegantulus Oui
210 Euchorthippus elegantulus Oui
212 Euchorthippus elegantulus Oui
212_a_Euchorthippus pulvinatus elegantulus Oui
212_b_Euchorthippus pulvinatus elegantulus Oui
212_c_Euchorthippus pulvinatus elegantulus Oui
213_a_Chorthippus brunneus Oui
213_b_Chorthippus brunneus Oui
213_c_Chorthippus brunneus Oui
213_d_Chorthippus brunneus Oui
214_Platycleis albopunctata Oui
215_1c_Ephippiger ephippiger Oui
216_2c_Ephippiger ephippiger Oui
218_b_Chorthippus biguttulus Oui
218_c_Chorthippus biguttulus Oui
218_d_Chorthippus biguttulus Oui
218_e_Chorthippus biguttulus Oui
218_f_Chorthippus biguttulus Oui
222_1_Euchorthippus declivus Oui
222_2_Omocestus viridulus Oui
222_3a_Omocestus viridulus Oui
222_3b_Omocestus viridulus Oui
222_3c_Omocestus viridulus Oui
226_c_Hybrid Ephippiger cunii & E.cruciger Oui
228_c_Eugryllodes pipens Oui
228_d_Eugryllodes pipens Oui
228_e_Eugryllodes pipens Oui
228_f_Eugryllodes pipens Oui
228_g_Eugryllodes pipens Oui
229_c_Eugryllodes pipens Oui
230_c_Hybrid Ephippiger cunii & E.cruciger Oui
230_d_Hybrid Ephippiger cunii & E.cruciger Oui
231_c_Ephippiger cunii & E.cruciger Oui
231_d_Ephippiger cunii & E.cruciger Oui
232_1 Omocestus haemorrhoidalis Oui
232_2 Euchorthippus declivus Oui
232_3 Omocestus haemorrhoidalis Oui
232_4 Euchorthippus pulvinatus Oui
232_5 Euchorthippus pulvinatus Oui
232_6_Platycleis albopunctata Oui
233_1_Chorthippus vagans Oui
233_2 Stenobothrus grammicus Oui
233_3 Stenobothrus grammicus Oui
233_4 Stenobothrus grammicus Oui
233_5a_Platycleis tessellata Oui
233_5b_Platycleis tessellata Oui
233_5c_Platycleis tessellata Oui
233_6 Euchorthippus declivus Oui
234_1 Stenobothrus grammicus Oui
234_2_Platycleis albopunctata Oui
234_3 Stenobothrus lineatus Oui
234_4_Platycleis albopunctata Oui
234_5_Eupholidoptera chabrieri Oui
234_6_Eupholidoptera Chabrieri Oui
234_7_Eupholidoptera chabrieri Oui
234_8 Euchorthippus pulvinatus Oui
235_1_Platycleis affinis Oui
235_10_Chorthippus jucundus Oui
235_2 Euchorthippus pulvinatus Oui
235_3 Dociostaurus jagoi occidentalis Oui
235_4 Dociostaurus jagoi occidentalis Oui
235_5_Platycleis albopunctata Oui
235_6 Dociostaurus maroccanus Oui
235_7 Chorthippus parallelus parallelus Oui
235_9 Chorthippus parallelus parallelus Oui
236_10 Euchorthippus chopardi Oui
236_1a_Phaneroptera nana Oui
236_1b_Phaneroptera nana Oui
236_1c_Phaneroptera nana Oui
236_2_Platycleis albopunctata Oui
236_3 Euchorthippus chopardi Oui
236_4 Euchorthippus chopardi Oui
236_5 Ramburiella hispanica Oui
236_6 Euchorthippus chopardi Oui
236_7 Ramburiella hispanica Oui
236_8 Euchorthippus chopardi Oui
236_9_Chorthippus vagans Oui
237_1 Stenobothrus fischeri Oui
237_2 Stenobothrus fischeri Oui
237_3 Stenobothrus fischeri Oui
238_1_Chorthippus jucundus Oui
238_2a_Platycleis tessellata Oui
238_2b_Platycleis tessellata Oui
238_3 Ephippiger terrestris Oui
238_3_Ephippiger terrestris Oui
238_4 Ephippiger terrestris Oui
238_4_Ephippiger terrestris Oui
238_5 Ephippiger terrestris Oui
238_5_Ephippiger terrestris Oui
238_6_Chorthippus_ mollis_ ignifer Oui
238_7_Chorthippus_ mollis_ ignifer Oui
238_8_Ephippiger terrestris Oui
238_9_Chorthippus_ mollis_ ignifer Oui
239_1 Stenobothrus nigromaculatus Oui
239_2_Chorthippus binotatus daimei Oui
239_3_Chorthippus binotatus daimei Oui
239_4 Chorthippus binotatus daimei Oui
239_5_Psophus stridulus Oui
239_6_Chorthippus binotatus daimei Oui
239_7_Ephippiger bormansi Oui
24_a_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
24_b_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
24_c_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
24_d_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
24_e_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
240_1_Arcyptera kheili Oui
240_10_Arcyptera fusca Oui
240_2_Eupholidoptera chabrieri Oui
240_3 Euchorthippus declivus Oui
240_4 Stenobothrus rubicundulus Oui
240_5 Stenobothrus rubicundulus Oui
240_6a_Arcyptera fusca Oui
240_6b_Arcyptera fusca Oui
240_7 Stenobothrus rubicundulus Oui
240_8 Omocestus haemorrhoidalis Oui
240_9 Gomphocerus sibiricus Oui
241_1 Euchorthippus declivus Oui
241_10 Omocestus haemorrhoidalis Oui
241_11 Omocestus haemorrhoidalis Oui
241_2 Stenobothrus fischeri Oui
241_3_Eugryllodes pipens Oui
241_4_Gryllus campestris Oui
241_5_Antaxius pedestris Oui
241_6_Chorthippus apricartius Oui
241_7_Ephippiger bormansi Oui
241_8_Ephippiger bormansi Oui
241_9_Ephippiger bormansi Oui
242_1_Anonconotus_alpinus Oui
242_2a_Ephippiger bormansi Oui
242_2b_Ephippiger bormansi Oui
242_2c_Ephippiger bormansi Oui
242_2d_Ephippiger bormansi Oui
242_3_Eugryllodes pipens Oui
242_4_Eugryllodes pipens Oui
243_1_Decticus verrucivorus Oui
243_2_Decticus albifrons Oui
243_3_Platycleis intermedia Oui
243_5_Platycleis sabulosa Oui
243_6_Platycleis albopunctata Oui
243_7_Platycleis falx Oui
243_8_Platycleis falx Oui
243_9_Platycleis intermedia Oui
245_a_Ephippiger ephippiger Oui
245_b_Ephippiger ephippiger Oui
246_a_Anonconotus_alpinus Oui
246_b_Anonconotus_alpinus Oui
246_c_Anonconotus_alpinus Oui
246_d_Anonconotus_alpinus Oui
246_e_Anonconotus_alpinus Oui
246_f_Anonconotus_alpinus Oui
246_g_Anonconotus_alpinus Oui
246_h_Anonconotus_alpinus Oui
247_c_Gryllus sp. Oui
251_c_Scapsipedus ? marginatus Oui
252_c_Zichya sp. Oui
252_d_Zichya sp. Oui
256_b_Vetralla quadrata Oui
256_c_Vetralla quadrata Oui
257_10_Metrioptera bicolor Oui
257_11_Metrioptera abbreviata Oui
257_12_Metrioptera brachyptera Oui
257_13_Conocephalus discolor Oui
257_19_Melanogryllus desertus Oui
257_2_Polysarcus denticauda Oui
257_4_Stenobothrus lineatus Oui
258_6_Barbitistes fischeri Oui
258_8_Uromenus rugosicollis Oui
259 Stenobothrus lineatus Oui
259_b_Stenobothrus lineatus Oui
260 Stenobothrus lineatus Oui
260_b_Stenobothrus lineatus Oui
261_a_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_b_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_c_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_d_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_e_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_f_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_g_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_h_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_i_Chorhtippus albomarginatus Oui
261_j_Chorhtippus albomarginatus Oui
262_a_Chorthippus albomarginatus Oui
262_b_Chorthippus albomarginatus Oui
262_c_Chorthippus albomarginatus Oui
265 Omocestus antigai Oui
265_a_Omocestus broelemanni Oui
265_b_Omocestus broelemanni Oui
265_c_Omocestus broelemanni Oui
266 Omocestus antigai Oui
266_a_Omocestus broelemanni Oui
266_b_Omocestus broelemanni Oui
266_c_Omocestus broelemanni Oui
267_c_Stenobothrus nigromaculatus Oui
268_1 Stenobothrus stigmaticus Oui
268_2 Stenobothrus stigmaticus Oui
268_3 Omocestus petraeus Oui
268_4_Omocestus petraeus Oui
268_5_Omocestus petraeus Oui
268_6 Omocestus petraeus Oui
268_8 Omocestus petraeus Oui
270_1 Chorthippus jacobsi Oui
270_2 Chorthippus jacobsi Oui
270_3B_Antaxius hispanicus Oui
270_3C_Antaxius hispanicus Oui
270_3D_Antaxius hispanicus Oui
270_3E_Antaxius hispanicus Oui
270_3F_Antaxius hispanicus Oui
270_3G_Antaxius hispanicus Oui
270_3H_Antaxius hispanicus Oui
270_4 Euchorthippus pulvinatus Oui
270_5 Euchorthippus pulvinatus Oui
270_6 Euchorthippus pulvinatus Oui
270_7_Chorthippus binotatus Oui
270_8 Omocestus raymondi Oui
271_1 Chorthippus parallelus erythropus Oui
271_2 Chorthippus parallelus erythropus Oui
271_3 Omocestus haemorrhoidalis Oui
271_3b_Omocestus Haemorrhoidalis Oui
271_4 Ramburiella hispanica Oui
271_5_Conocephalus discolor Oui
271_6 Omocestus rufipes Oui
271_7 Omocestus rufipes Oui
271_8_Chorthippus vagans Oui
274_1_Chorthippus biguttulus Oui
274_2 Omocestus haemorrhoidalis Oui
274_3 Euchorthippus pulvinatus Oui
274_4_Chorthippus mollis Oui
274_5 Chorthippus dorsatus Oui
274_6_Chorthippus biguttulus Oui
274_7_Chorthipus apricarius Oui
274_8_Chorthipus apricarius Oui
275_6_Ephippiger cunii Oui
276_1_Metrioptera saussuriana Oui
276_2 Omocestus antigai Oui
276_2_Omocestus broelemanni Oui
276_3 Omocestus antigai Oui
276_3_Omocestus broelemanni Oui
276_4 Omocestus antigai Oui
276_4_Omocestus broelemanni Oui
283_Metrioptera roeselii fedtschenkoi Oui
284_1_Metrioptera roeselii fedtschenkoi Oui
284_2_Ephippiger cruciger Oui
287_1_Platycleis sepium Oui
288_1_Pholidoptera femorata Oui
290_10_Enyaliopsis carolinus Oui
290_19_Pseudorhynchus robustus Oui
290_2_Oecanthus macer Oui
290_24_Lanista sp. indet. Oui
290_27_Gryllotalpa rufescens Oui
291 Chorthippus jacobsi Oui
292 Chorthippus jacobsi Oui
294_1_Leptophyes punctatissima Oui
294_2_Conocephalus dorsalis Oui
294_3_Metrioptera brachyptera Oui
294_4_Tettigonia viridissima Oui
295_1_Platycleis albopunctata Oui
295_3_Conocephalus discolor Oui
295_4_Metrioptera roeselii Oui
295_5_Metrioptera roeselii Oui
295_5_Platycleis albopunctata Oui
296_1_Stenobothrus lineatus Oui
296_2_Stenobothrus lineatus Oui
296_3_Myrmeleotettix maculatus Oui
297_1_Tettigonia viridissima Oui
297_3_Chorthippus albomarginatus Oui
297_4_Myrmeleotettix_maculatus Oui
297_6_Gomphocerippus rufus Oui
297_7_Stethophyma grossum Oui
2a: 02/07/16: 1800: Turtle Mountain: 3 Oui
2a: 16/07/16: 1800: Rock Landing: 2 Oui
2a: 16/07/16: 1800: Rock Landing: 3 Oui
2b: 02/07/16: 1900: Turtle Mountain: 3 Oui
2b: 16/07/16: 1900: Rock Landing: 2 Oui
2b: 16/07/16: 1900: Rock Landing: 3 Oui
2c: 02/07/16: 2000: Turtle Mountain: 3 Oui
2c: 16/07/16: 2000: Rock Landing: 2 Oui
2c: 16/07/16: 2000: Rock Landing: 3 Oui
2d: 02/07/16: 2100: Turtle Mountain: 3 Oui
2d: 16/07/16: 2100: Rock Landing: 2 Oui
2d: 16/07/16: 2100: Rock Landing: 3 Oui
2e: 02/07/16: 2200: Turtle Mountain: 3 Oui
2e: 16/07/16: 2200: Rock Landing: 2 Oui
2e: 16/07/16: 2200: Rock Landing: 3 Oui
2f: 02/07/16: 2300: Turtle Mountain: 3 Oui
2f: 16/07/16: 2300: Rock Landing: 2 Oui
2f: 16/07/16: 2300: Rock Landing: 3 Oui
2g: 03/07/16: 0000: Turtle Mountain: 3 Oui
2g: 17/07/16: 0000: Rock Landing: 2 Oui
2g: 17/07/16: 0000: Rock Landing: 3 Oui
2h: 03/07/16: 0100: Turtle Mountain: 3 Oui
2h: 17/07/16: 0100: Rock Landing: 2 Oui
2h: 17/07/16: 0100: Rock Landing: 3 Oui
2i: 03/07/16: 0200: Turtle Mountain: 3 Oui
2i: 17/07/16: 0200: Rock Landing: 2 Oui
2i: 17/07/16: 0200: Rock Landing: 3 Oui
2j: 03/07/16: 0300: Turtle Mountain: 3 Oui
2j: 17/07/16: 0300: Rock Landing: 2 Oui
2j: 17/07/16: 0300: Rock Landing: 3 Oui
2k: 03/07/16: 0400: Turtle Mountain: 3 Oui
2k: 17/07/16: 0400: Rock Landing: 2 Oui
2k: 17/07/16: 0400: Rock Landing: 3 Oui
2l: 03/07/16: 0500: Turtle Mountain: 3 Oui
2l: 17/07/16: 0500: Rock Landing: 2 Oui
2l: 17/07/16: 0500: Rock Landing: 3 Oui
3_1 Decticus verrucivorous Oui
3_4b_Platycleis albopunctata Oui
3_4c_Platycleis albopunctata Oui
30_Gryllotalpa vineae Oui
31_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
310_b_Omocestus panteli Oui
310_c_Omocestus panteli Oui
315_b_Omocestus panteli(315) Oui
315_c_Omocestus panteli(315) Oui
315_d_Omocestus panteli(315) Oui
315_e_Omocestus panteli(315) Oui
33_1_Oecanthus pellucens Oui
33_2_Gryllotalpa vineae Oui
335_c_Ephippiger ?ephippiger Oui
338_b_Gomphocerus sibiricus Oui
338_c_Gomphocerus sibiricus Oui
338_d_Gomphocerus sibiricus Oui
338_e_Gomphocerus sibiricus Oui
339_b_Gomphocerus sibiricus Oui
339_c_Gomphocerus sibiricus Oui
339_d_Gomphocerus sibiricus Oui
348_b_ Gomphocerippus rufus Oui
348_c_ Gomphocerippus rufus Oui
348_d_ Gomphocerippus rufus Oui
348_e_ Gomphocerippus rufus Oui
349_c_Gomphocerippus rufus Oui
349_d_Gomphocerippus rufus Oui
349_e_Gomphocerippus rufus Oui
350_c_Gomphocerippus rufus Oui
350_d_Gomphocerippus rufus Oui
350_e_Gomphocerippus rufus Oui
350_f_Gomphocerippus rufus Oui
350_g_Gomphocerippus rufus Oui
351_1_Chorthippus brunneus Oui
351_10_Gampsocleis glabra Oui
351_12_Leptophyes punctatissima Oui
351_7_Omocestus viridulus Oui
351_9_Gampsocleis glabra Oui
352_1_Acheta domesticus Oui
352_5_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
353_10_Platycleis tessellata Oui
353_2_Metrioptera brachyptera Oui
353_6_Platycleis albopunctata Oui
353_8_Platycleis intermedia Oui
358_1_Balamara gidya Oui
360_1_Metrioptera roeselii Oui
364_c_Teleogryllus sp. Oui
366_a_Chorthippus biguttulus Oui
366_b_Chorthippus biguttulus Oui
366_c_Chorthippus biguttulus Oui
366_d_Chorthippus biguttulus Oui
366_e_Chorthippus biguttulus Oui
367_b_Gomphocerus sibiricus Oui
367_c_Gomphocerus sibiricus Oui
373_Gryllidae genus unknown Oui
374_10_Chorthippus albomarginatus Oui
374_12_Chorthippus montanus Oui
374_13_Myrmeleotettix_maculatus Oui
374_14_Gomphocerippus rufus Oui
374_15_Stethophyma grossum Oui
374_16_Bryodema tuberculata Oui
374_17_Psophus stridulus Oui
374_18_Conocephalus dorsalis Oui
374_2_Omocestus viridulus Oui
374_20_Pholidoptera griseoaptera Oui
374_21_Platycleis albopunctata Oui
374_22_Metrioptera bicolor Oui
374_23_Metrioptera brachyptera Oui
374_24_Metrioptera roeselii Oui
374_25_Decticus verrucivorus Oui
374_3_Omocestus rufipes Oui
374_4_Omocestus haemorrhoidalis Oui
374_5_Stauroderus scalaris Oui
374_6_Chorthippus apricarius Oui
374_7_Chorthippus brunneus Oui
374_8_Chorthippus biguttulus Oui
378_1_Gryllotalpa sp. Oui
378_10_Teleogryllus sp. Oui
378_11_Teleogryllus sp. Oui
378_12_Teleogryllus sp. Oui
378_14_Gryllotalpa sp. Oui
378_15_"Podoscirtine" Oui
378_17_Gryllotalpa africana Oui
378_18_"Podoscirtine" Oui
378_19_"Lawn-burrowing Gryllid" Oui
378_2_Gryllotalpa sp. Oui
378_20_Teleogryllus sp. Oui
378_22_Gryllotalpa africana Oui
378_23_Gryllotalpa africana Oui
378_3_Gryllinae. Genus unknown Oui
378_4_Teleogryllus sp. Oui
378_5_Gryllinae. Genus unknown Oui
378_6_Gryllotalpa sp. Oui
378_7_Gryllinae. Genus unknown. "Lawn-burrowing grylline" Oui
378_8_Gryllotalpa africana Oui
378_9_"Podoscirtine" Oui
379_1_Homoegryllus reticulatus Oui
379_10_Ruspolia paraplesia Oui
379_11_Horatosphaga sp. Oui
379_12_Ruspolia sp. near persimilis Oui
379_13 Horatosphaga sp. Oui
379_13_Horatosphaga sp. Oui
379_2_Ruspolia sp. near persimilis Oui
379_3_Gryllus bimaculatus Oui
379_4_Ruspolia differens Oui
379_5_Ruspolia differens Oui
379_6_Homoegryllus reticulatus Oui
379_7_Gryllus bimaculatus Oui
379_8_Horatosphaga sp. Oui
379_9_Horatosphaga sp. Oui
398_b_Tylopsis lilifolia Oui
398_c_Tylopsis lilifolia Oui
398_d_Tylopsis lilifolia Oui
398_e_Tylopsis lilifolia Oui
398_f_Tylopsis lilifolia Oui
398_g_Tylopsis lilifolia Oui
398_h_Tylopsis lilifolia Oui
398_i_Tylopsis lilifolia Oui
398_j_Tylopsis lilifolia Oui
398_k_Tylopsis lilifolia Oui
3a: 03/07/16: 1800: Turtle Mountain: 3 Oui
3b: 03/07/16: 1900: Turtle Mountain: 3 Oui
3c: 03/07/16: 2000: Turtle Mountain: 3 Oui
3d: 03/07/16: 2100: Turtle Mountain: 3 Oui
3e: 03/07/16: 2200: Turtle Mountain: 3 Oui
3f: 03/07/16: 2300: Turtle Mountain: 3 Oui
3g: 04/07/16: 0000: Turtle Mountain: 3 Oui
3h: 04/07/16: 0100: Turtle Mountain: 3 Oui
3i: 04/07/16: 0200: Turtle Mountain: 3 Oui
3j: 04/07/16: 0300: Turtle Mountain: 3 Oui
3k: 04/07/16: 0400: Turtle Mountain: 3 Oui
3l: 04/07/16: 0500: Turtle Mountain: 3 Oui
407_b_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_c_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_d_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_e_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_f_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_g_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_h_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_i_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_j_Myrmeleotettix_maculatus Oui
407_k_Myrmeleotettix_maculatus Oui
421 Oecanthus pellucens Oui
427_b_Chorthippus vagans Oui
427_c_Chorthippus vagans Oui
427_d_Chorthippus vagans Oui
427_e_Chorthippus vagans Oui
427_f_Chorthippus vagans Oui
427_g_Chorthippus vagans Oui
437_2_Gryllotalpa sp. Oui
439_b_Gomphocerus sibiricus Oui
439_c_Gomphocerus sibiricus Oui
439_d_Gomphocerus sibiricus Oui
441_Gryllotalpa sp. Oui
442_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
443_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
444_a_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
444_b_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
445_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
446_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
447_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
448_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
455_3 Chorthippus jacobsi Oui
455_4 Chorthippus jacobsi Oui
463 Euthystira brachyptera Oui
464 Omocestus simonyi Oui
464_b Omocestus simonyi Oui
464_c Omocestus simonyi Oui
464_d Omocestus simonyi Oui
464_e Omocestus simonyi Oui
466_Steropleurus stali Oui
472_d_Platycleis sabulosa Oui
474_a_Steropleurus stali Oui
474_b_Steropleurus stali Oui
474_c_Steropleurus stali Oui
475_d_Platycleis sabulosa Oui
480_1_Ephippiger ephippiger ?vicheti Oui
480_2_Ephipper discoidalis Oui
480_3_Acrometopa macropoda Oui
483_1_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
483_2_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
483_3_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
484_1_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
484_2_Chorthippus_mollis_ignifer Oui
486_7_Lanista annulicornis Oui
488_1_Pholidoptera femorata Oui
488_10_Steropleurus catalaunicus Oui
488_11_Ephippiger bormansi Oui
488_12_Ephippiger terrestris Oui
488_13_Ephippiger ephippiger vicheti Oui
488_2_Pholidoptera fallax Oui
488_3_Pholidoptera littoralis insubrica Oui
488_4_Leptophyes laticauda Oui
488_5_Gampsocleis glabra Oui
488_6_Barbitistes obtusus Oui
488_7_Barbitistes obtusus Oui
488_8_Polysarcus scutatus Oui
488_9_Callicrania selligera Oui
4a: 04/07/16: 1800: Turtle Mountain: 3 Oui
4b: 04/07/16: 1900: Turtle Mountain: 3 Oui
4c: 04/07/16: 2000: Turtle Mountain: 3 Oui
4d: 04/07/16: 2100: Turtle Mountain: 3 Oui
4e: 04/07/16: 2200: Turtle Mountain: 3 Oui
4f: 04/07/16: 2300: Turtle Mountain: 3 Oui
4g: 05/07/16: 0000: Turtle Mountain: 3 Oui
4h: 05/07/16: 0100: Turtle Mountain: 3 Oui
4i: 05/07/16: 0200: Turtle Mountain: 3 Oui
4j: 05/07/16: 0300: Turtle Mountain: 3 Oui
4k: 05/07/16: 0400: Turtle Mountain: 3 Oui
4l: 05/07/16: 0500: Turtle Mountain: 3 Oui
50_1_Nemobius sylvestris Oui
508_6_Omocestus uhgonii Oui
509_34 Myrmeleotettix hispanicus Oui
510_3b_Chorthippus jucundus Oui
515_2_Meconema thalassinum Oui
515_3_Ephippiger ephippiger Oui
515_4_Nemobius sylvestris Oui
519_2_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
519_3_Chorthippus apicalis Oui
520_1_Chorthippus apicalis Oui
520_2_Chorthippus apicalis Oui
520_3_Chorthippus apicalis Oui
522_11_Metrioptera japonica Oui
530_1_Gryllus campestris Oui
530_2_Acheta domesticus Oui
530_4_Modicogryllus burdigalensis Oui
530_5_Eygryllodes pipens Oui
530_8_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
530_9_Ephippiger cruciger Oui
533_2_Pteronembius heydenii Oui
533_3_Pteronembius heydenii Oui
533_4_Pteronembius heydenii Oui
533_5 Omocestus raymondi Oui
533_6 Omocestus raymondi Oui
533_7 Omocestus raymondi Oui
536_Platycleis intermedia Oui
536_Platycleis intermedia Oui
539_c_Poecilimon ornatus Oui
55_Conocephalus discolor Oui
555_5_Acheta assimilis Oui
559_b_Ochrilidia geniculata Oui
56_1_Chorthippus brunneus Oui
56_2_Chorthippus brunneus Oui
564_4_Platycleis albopunctata Oui
564_5_Platycleis albopunctata Oui
564_6_Metrioptera brachyptera Oui
564_7_Metrioptera brachyptera Oui
564_8_Metrioptera bicolor Oui
564_9_Metrioptera bicolor Oui
566_1_Stenobothrus lineatus Oui
566_11_Chorthippus vagans Oui
566_12_Chorthippus brunneus Oui
566_13_Chorthippus brunneus Oui
566_14_Chorthippus biguttulus Oui
566_15_Chorthippus_biguttulus eisentrauti Oui
566_16_Chorthippus mollis Oui
566_17_Chorthippus mollis Oui
566_18_Chirthippus albomarginatus Oui
566_19_Chirthippus albomarginatus Oui
566_2_Stenobothrus lineatus Oui
566_20_Chirthippus albomarginatus Oui
566_24_Chorthippus montanus Oui
566_25_Myrmeleotettix_maculatus Oui
566_26_Gomphocerippus rufus Oui
566_28_Arcyptera fusca Oui
566_29_Arcyptera microptera Oui
566_3_Stenobothrus nigromaculatus Oui
566_4_Stenobothrus stigmaticus Oui
566_5_Omocestus viridulus Oui
566_6_Omocestus rufipes Oui
566_7_Omocestus Haemorrhoidalis Oui
566_8_Stauroderus scalaris Oui
566_9_Chorthippus apricrius Oui
566_Gomphocerus sibiricus Oui
582_c_Platycleis sepium Oui
586_6_Steropleurus stali Oui
597_2_Stenobothrus lineatus Oui
597_3_Sphingonotus caerulans Oui
597_4_Stethophyma grossum Oui
597_5_Meconema thalassinum Oui
597_7_Psophus stridulus Oui
598_11_Stenobothrus nigromaculatus Oui
598_18_Metrioptera brachyptera Oui
598_5_Stenobothrus stigmaticus Oui
598_9_Platycleis montana Oui
600_17_Ruspolia nitidula Oui
601_1_Chorthippus alticola Oui
601_2_Chorthippus alticola Oui
605_1_Platycleis albopunctata Oui
605_2_Platycleis albopunctata Oui
605_7 Myrmeleotettix maculatus Oui
606_9a_Platycleis romana Oui
606_9b_Platycleis romana Oui
609_7_Poecilimon superbus Oui
622_Gryllotalpa africana Oui
630_1_Gryllus campestris Oui
631_c_Omocestus antigai Oui
631_d_Omocestus antigai Oui
644_3b_Chorthippus vagans Oui
647_2 Chorthippus reissingeri Oui
647_4 Chorthippus reissingeri Oui
671_1_Gymnogryllus brachyxiphus Oui
676_10_Omocestus minutus Oui
676_8_Omocestus minutus Oui
676_9_Omocestus minutus Oui
678_4b_Chorthippus loratus Oui
6a. 20/07/16: 1800: Rock Landing: 1 Oui
6a. 20/07/16: 1800: Rock Landing: 2 Oui
6a. 20/07/16: 1800: Rock Landing: 3 Oui
6a. 20/07/16: 1800: Rock Landing: 4 Oui
6b. 20/07/16: 1900: Rock Landing: 1 Oui
6b. 20/07/16: 1900: Rock Landing: 2 Oui
6b. 20/07/16: 1900: Rock Landing: 3 Oui
6b. 20/07/16: 1900: Rock Landing: 4 Oui
6c. 20/07/16: 2000: Rock Landing: 1 Oui
6c. 20/07/16: 2000: Rock Landing: 2 Oui
6c. 20/07/16: 2000: Rock Landing: 3 Oui
6c. 20/07/16: 2000: Rock Landing: 4 Oui
6d. 20/07/16: 2100: Rock Landing: 1 Oui
6d. 20/07/16: 2100: Rock Landing: 2 Oui
6d. 20/07/16: 2100: Rock Landing: 3 Oui
6d. 20/07/16: 2100: Rock Landing: 4 Oui
6e. 20/07/16: 2200: Rock Landing: 1 Oui
6e. 20/07/16: 2200: Rock Landing: 2 Oui
6e. 20/07/16: 2200: Rock Landing: 3 Oui
6e. 20/07/16: 2200: Rock Landing: 4 Oui
6f. 20/07/16: 2300: Rock Landing: 1 Oui
6f. 20/07/16: 2300: Rock Landing: 2 Oui
6f. 20/07/16: 2300: Rock Landing: 3 Oui
6f. 20/07/16: 2300: Rock Landing: 4 Oui
6g. 21/07/16: 0000: Rock Landing: 1 Oui
6g. 21/07/16: 0000: Rock Landing: 2 Oui
6g. 21/07/16: 0000: Rock Landing: 3 Oui
6g. 21/07/16: 0000: Rock Landing: 4 Oui
6h. 21/07/16: 0100: Rock Landing: 1 Oui
6h. 21/07/16: 0100: Rock Landing: 2 Oui
6h. 21/07/16: 0100: Rock Landing: 3 Oui
6h. 21/07/16: 0100: Rock Landing: 4 Oui
6i. 21/07/16: 0200: Rock Landing: 1 Oui
6i. 21/07/16: 0200: Rock Landing: 2 Oui
6i. 21/07/16: 0200: Rock Landing: 3 Oui
6i. 21/07/16: 0200: Rock Landing: 4 Oui
6j. 21/07/16: 0300: Rock Landing: 1 Oui
6j. 21/07/16: 0300: Rock Landing: 2 Oui
6j. 21/07/16: 0300: Rock Landing: 3 Oui
6j. 21/07/16: 0300: Rock Landing: 4 Oui
6k. 21/07/16: 0400: Rock Landing: 1 Oui
6k. 21/07/16: 0400: Rock Landing: 2 Oui
6k. 21/07/16: 0400: Rock Landing: 3 Oui
6k. 21/07/16: 0400: Rock Landing: 4 Oui
6l. 21/07/16: 0500: Rock Landing: 1 Oui
6l. 21/07/16: 0500: Rock Landing: 2 Oui
6l. 21/07/16: 0500: Rock Landing: 3 Oui
6l. 21/07/16: 0500: Rock Landing: 4 Oui
709_a_Rhacocleis neglecta Oui
709_b_Rhacocleis neglecta Oui
709_c_Rhacocleis neglecta Oui
709_d_Rhacocleis neglecta Oui
713_1_Gryllotalpa vineaea? Oui
713_2_Ruspolia nitidula Oui
713_3_Oecanthus pellucens Oui
713_5_Modicogryllus bordigalensis Oui
713_7_Gryllus ?campestris Oui
719_Gryllotalpa vineae? Oui
72_1_Omocestus viridulus Oui
726_3_Chorthippus brunneus Oui
727_1b_Chorthippus brunneus Oui
727_1c_Chorthippus brunneus Oui
728_1_Chorthippus biguttulus Oui
728_10_Gomphocerus sibiricus Oui
728_15_Chorthippus apricarius Oui
728_3_Chorthippus Oui
728_6_Chorthippus Oui
728_8_Chorthippus Oui
729_10_Chorthippus mollis Oui
729_11_Chorthippus mollis Oui
729_13_Chorthippus bornhalmi Oui
729_16_Polysarcus denticauda Oui
729_17_Platycleis albopunctata grisea Oui
729_18_Platycleis stricta Oui
729_2_Eupholidoptera chabrieri Oui
729_6_Ephippiger ephippiger Oui
729_7_Gryllus campestris Oui
729_8_Oecanthus pellucens Oui
729_9_Chorthippus brunneus Oui
731_b_Chorthippus jacobsi Oui
731_c_Chorthippus jacobsi Oui
731_d_Chorthippus jacobsi Oui
731_e_Chorthippus jacobsi Oui
731_f_Chorthippus jacobsi Oui
731_g_Chorthippus jacobsi Oui
733_b_Chorthippus yersini Oui
733_c_Chorthippus yersini Oui
754_13_Steropleurus stali Oui
754_14_Steropleurus stali Oui
755_13b_Chorthippus vagans Oui
755_15b_Chorthippus vagans Oui
755_7b_Chorthippus jacobsi Oui
755_7c_Chorthippus jacobsi Oui
756_5b_Chorthippus moreanus Oui
756_8b_Chorthippus moreanus Oui
756_8c_Chorthippus moreanus Oui
76_1_Decticus albifrons Oui
76_13_Ruspolia nitidula Oui
76_2_Tettigonia viridissima Oui
768_5b_Chorthippus brunneus Oui
77_1_Anaedopa erosa Oui
77_2 Morgenia sp. 1 Oui
771_2_Chorthippus brunneus Oui
778_c_Platycleis albopunctata grisea Oui
784_c_Brachycrotaphus tryxalicerus Oui
80_Meconema thalassinum Oui
813_2b_Myrmeleotettix maculatus Oui
813_2c_Myrmeleotettix maculatus Oui
819_Chorthippus mollis Oui
82_1_Brachycrotaphus tryxalicerus Oui
82_3_Kraussella amabilis Oui
82_5_Gryllopsis near flavolateralis Oui
82_6_Brachytrupes membranaceus Oui
83_2 Horatosphaga ?stuhlmanni Oui
83-1 Acanthoplus discoidalis Oui
836_1_Isophya pyrenea Oui
836_10_Yersinella beybienkoi Oui
836_2_Isophya pyrenea Oui
836_3_Barbitistes fischeri Oui
836_5_Barbitistes fischeri Oui
836_6a_Barbitistes serricauda Oui
836_6b_Barbitistes serricauda Oui
836_7_Isophya kraussii Oui
836_8_Barbitistes obtusus Oui
836_9_Yersinella raymondi Oui
84_1_Platypternodes savannae Oui
84_3_Mesopsis laticornis Oui
84_4_Brachycrotaphus sp. A Oui
84_5_Brachycrotaphus sp. B Oui
85_1_Tettigonia viridissima Oui
85_10_Pholidoptera griseoaptera Oui
85_11_Pholidoptera aptera Oui
85_12_Tettigonia cantans Oui
85_13_Nemobius sylvestris Oui
85_14_Decticus verrucivorus Oui
85_5_Gryllus campestris Oui
85_6_Gryllus campestris Oui
85_7_Gryllus campestris Oui
85_9_Gryllotalpa gryllotalpa Oui
869_6_Chorthippus brunnues Oui
87_4_Jamaicana flava Oui
87_5_Platycleis sabulosa Oui
870 Chorthippus jacobsi Oui
871 Chorthippus jacobsi Oui
873_1 Chorthippus cypriotus Oui
873_2 Chorthippus cypriotus Oui
873_3 Chorthippus cypriotus Oui
873_4 Chorthippus cypriotus Oui
873_5 Chorthippus cypriotus Oui
874 Chorthippus bornhalmi Oui
88_1_Paraloxoblemmus loxoblemmoides Oui
88_10_Homoeogryllus reticulatus Oui
88_11 Oecanthus sp. Oui
88_12_Oecanthus macer Oui
88_16_Scapsipedus marginatus Oui
88_17_Homoegryllus tesselatus Oui
88_18_Xenogryllus eneopteroides Oui
88_2_"Crickets" Oui
88_3_Gryllotalpa sp. Oui
88_4_Gymnogryllus lucens Oui
88_5_Gymnogryllus lucens Oui
88_6_"Cricket like Euscyrtus" Oui
88_7_Xenogryllus eneopteroides Oui
88_8_Gryllotalpa rufescens Oui
88_8_Gryllotalpa rufescens Oui
88_9_"Cricket, caught but badly preserved" Oui
89_1 Ruspolia flavovirens Oui
89_10 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_11 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_14 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_15 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_16 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_17 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_18 Ruspolia flavovirens Oui
89_2 Ruspolia flavovirens Oui
89_20 Ruspolia fuscopunctata Oui
89_21 Ruspolia differens Oui
89_22 Ruspolia differens Oui
89_23 Ruspoluia differens Oui
89_24 Ruspolia differens Oui
89_25 Ruspolia differens Oui
89_26 Ruspolia differens Oui
89_28 Ruspolia differens Oui
89_29 Ruspolia differens Oui
89_3 Ruspolia flavovirens Oui
89_30 Ruspolia ?flavoriens Oui
89_32 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
89_33 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
89_34 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
89_36 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
89_37 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
89_6 Ruspolia differens Oui
89_8Ruspolia flavovirens Oui
89_9 Ruspolia differens Oui
90_13 Ruspolia fuscopunctata Oui
90_16 Ruspolia fuscopunctata Oui
90_19 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
90_2 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
90_20 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
90_22 Ruspolia paraplesia mpangae Oui
90_3 Ruspolia differens Oui
90_4 Ruspolia differens Oui
90_5 Ruspolia differens Oui
90_8 Ruspolia differens Oui
91_1 Ruspolia nitidula Oui
91_11 Ruspolia nitidula Oui
91_13 Ruspolia nitidula Oui
91_14 Ruspolia nitidula Oui
91_15 Ruspolia nitidula Oui
91_16 Ruspolia nitidula Oui
91_17 Ruspolia nitidula Oui
91_18 Ruspolia nitidula Oui
91_2 Ruspolia nitidula Oui
91_20 Ruspolia nitidula Oui
91_22 Ruspolia nitidula Oui
91_23 Ruspolia nitidula Oui
91_25 Ruspolia nitidula Oui
91_26 Ruspolia nitidula Oui
91_27 Ruspolia nitidula Oui
91_28 Ruspolia nitidula Oui
91_29 Ruspolia nitidula Oui
91_3 Ruspolia nitidula Oui
91_31 Ruspolia nitidula Oui
91_32 Ruspolia nitidula Oui
91_33 Ruspolia nitidula Oui
91_34 Ruspolia nitidula Oui
91_35 Ruspolia nitidula Oui
91_38 Ruspolia nitidula Oui
91_4 Ruspolia nitidula Oui
91_40 Ruspolia nitidula Oui
91_42 Ruspolia nitidula Oui
91_43 Ruspolia nitidula Oui
91_45 Ruspolia nitidula Oui
91_46 Ruspolia nitidula Oui
91_47 Ruspolia nitidula Oui
91_5 Ruspolia nitidula Oui
91_52 Ruspolia nitidula Oui
91_53 Ruspolia nitidula Oui
91_54 Ruspolia nitidula Oui
91_55 Ruspolia nitidula Oui
91_57 Ruspolia nitidula Oui
91_57 Ruspolia nitidula Oui
91_58 Ruspolia nitidula Oui
91_59 Ruspolia nitidula Oui
91_6 Ruspolia nitidula Oui
91_7 Ruspolia nitidula Oui
91_9 Ruspolia nitidula Oui
92_11_Thyridorhoptrum baileyi Oui
92_12 Horatosphaga leggei Oui
92_13 Horatosphaga leggei Oui
92_13_Horatosphaga leggei Oui
92_14 Horatosphaga leggei Oui
92_15 Horatosphaga leggei Oui
92_16 Horatosphaga leggei Oui
92_18_Plangia graminia Oui
92_19_Anaedopoda_lamellata Oui
92_2 Karniella bullata Oui
92_2_Karniella bullata Oui
92_20 Enyaliopsis carolinus Oui
92_21 Enyaliopsis carolinus Oui
92_23_Lanista sp. indet. Oui
92_26_Pseudorhynchus lanceolatus Oui
92_3_Thyridorhoptrum senegalense Oui
92_4_Thyridorhoptrum senegalense Oui
92_6 Tettigonia viridissima Oui
92_9_Conocephalus raggei Oui
93_10 Ruspolia flavovirens Oui
93_11 Ruspolia flavovirens Oui
93_13 Ruspolia ?exigua Oui
93_14 Ruspolia ?exigua Oui
93_15 Ruspolia ?exigua Oui
93_2 Ruspolia flavovirens Oui
93_20 Ruspolia ruthae ruthae Oui
93_20 Ruspolia ruthae ruthae Oui
93_21 Ruspolia paraplesia Oui
93_24 Ruspolia paraplesia Oui
93_25 Ruspolia fuscopunctata Oui
93_26 Ruspolia paraplesia Oui
93_3 Ruspolia flavovirens Oui
93_4 Ruspolia ?flavoriens Oui
93_6 Ruspolia flavovirens Oui
93_7 Ruspolia flavovirens Oui
94_10 Ruspolia ruthae ruthae Oui
94_12 Lanista annulicornis Oui
94_14 Ruspolia fuscopunctata Oui
94_16 Ruspolia flavovirens Oui
94_17 Ruspolia fuscopunctata Oui
94_18 Ruspolia flavovirens Oui
94_19 Ruspolia flavovirens Oui
94_22 Pseudorhynchus robustus Oui
94_22 Ruspolia ruthae ruthae Oui
94_24 Ruspolia ruthae ruthae Oui
94_27 Lanista annulicornis Oui
94_28 Lanista annulicornis Oui
94_5 Ruspolia flavovirens Oui
94_9 Ruspolia flavovirens Oui
95_13_Stenobothrus lunettes Oui
95_16_Omocestus viridulus Oui
95_9_Nemobius sylvestris Oui
96_1a_Tettigonia cantans Oui
96_1b_Tettigonia cantans Oui
96_1c_Tettigonia cantans Oui
96_1d_Tettigonia cantans Oui
96_2a_Pholidoptera aptera Oui
96_2b_Pholidoptera aptera Oui
97_3b_Pholidoptera griseoaptera Oui
98_1_Metrioptera brachyptera Oui
98_2_Metrioptera brachyptera Oui
98_3 Omocestus rufipes Oui
98_4 Omocestus rufipes Oui
98_5 Stenobothrus lineatus Oui
98_6 Gomphocerippus rufus Oui
Acanthopleura feeding, Aldabra Atoll Oui
Clone of 104_2b_Platycleis montana Oui
ML 129892 Oui
ML 130030 Oui
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith